Hur fungerar det?

Trollmax är ett föräldrakooperativ. Som förälder och därmed medlem i kooperativet är du delaktig och bidrar aktivt i verksamheten. En av många positiva aspekter av ett föräldrakooperativ är att du som förälder får en inblick i ditt barns vardag på förskolan som inte går att få på något annat sätt. Du får också inflytande i hur förskolan bedrivs och en stor känsla av gemenskap med de andra barnen, deras föräldrar och pedagogerna. En nära kontakt mellan föräldrar och pedagoger är viktigt tycker vi och det får vi bland annat genom insatsdagar, föräldramöten, uppföljningssamtal efter inskolning, utvecklingssamtal och veckobrev.

Föräldrakooperativets medlemmar ingår alltid antingen i en arbetsgrupp eller i styrelsen. De olika arbetsgrupperna ansvarar alla för olika områden. Utemiljön, reparationer och fix inomhus, leverans av matkassar och delaktighet i festkommittén är några exempel på ansvarsområden. Styrelsen hjälper i sin tur till att utveckla verksamheten och ser till att allt fungerar som det ska tillsammans med pedagogerna.

Utöver ansvarsområdena så gör varje familj med två föräldrar 14 insatsdagar per år. Insatsdagarna är schemalagda på måndagar och fredagar och ger utrymme för personalen att planera medan du deltar i barnens lek och ser till att alla har det bra. Insatsdagar kan också göras om någon av pedagogerna är ledig eller om det av någon annan anledning behövs mer personal.

Var 6:e vecka träffas medlemmarna och diskuterar och fattar beslut tillsammans kring kooperativet och dess verksamhet. Här har alla möjlighet att komma till tals och bli lyssnad på.

Varje år har vi även arbetsdagar då t ex. gården städas och fixas, vilket också ger familjerna tillfälle att lära känna varandra mer. Dessa dagar görs alltid till trevliga tillställningar där vi fikar och/eller äter något gott tillsammans.